Spetcul ad natura


Una matina frsca, un di 'd febrr,
che inveci ad vd la nebbia, vdi 'l su,

che 'l ciel a 'l' bel nt, limpid e cir,
dal let (l' primavera!! ) slti giu

Spssii cun l'occ cume sa fussi al mr,
gurd i culin, la nev in di vid,

i crst tut bianc, rus, spetcul rr,
cumpuniment cal merita des pi

Su la dstra, dal Pont, da in lt, as vda
al Monte Rosa ca lusissa ad nev:

da vegh'l a renta qusi, qusi as crda!!
L' un gudiment ad l'nim, 1' un sulliev
cas rinoeva ogni volta cas rivda

i belss dal Signur, ftt cum'as dev...