I nostar munument


La Minerva, una Dea dl'antichitā
prutetrice di scol e di student

la fa da spartitrāfich in la stra

cun lancia e scudo e '1 so cimiero al vent.
Augusto inveci, cun Liti brass leva

'1 gā una fācia da stra.- e malcuntent
e forsi '1 cerca da giustifîcā

se '1 Mesabarba 'l renda poch o gnent.
A1 Regisu, āgitā sul so caval,

A par vun ca bestemmia par la rabbia
par pude no, dal Dom, andā sii di scāl...
E Garibaldi infin, Dio in gloria l'ābbia,
a '1 medita a l'erur par núm fatāl,

e stā lā chiet, cume un leon in gābbia.